Nedfarten till isvägen

Avgifter för Kallaxskärgårdens isväg

Isväg 2020

Isvägen är öppen sedan början av februari.

Brev om plogavgift har skickats ut i slutet av januari, för betalning sista februari.

Plogavgift för nyttjande av isväg 2020

Preliminär plogavgift för vintern 2019 - 2020 är 1000 kr. Isvägen för säsongen 2018/2019 har föranlett stora kostnader och med en extra debitering fick vi knappt täckning för dem. Som vintrarna utvecklats senaste åren måste vi se till att få en balans där isvägens kostnader är självbärande och förhoppningsvis också bygga upp ett litet kapital som buffert inför kommande år. Därför ser vi att 1000 kr måste bli den grundläggande avgiften för säsongen 2019-2020.

Utskick har skett till samtliga medlemmar i KSSF men bara de som använder isvägen behöver betala.

Plogavgiften ger rätt att nyttja isvägen för alla som besöker den aktuella fastigheten.

Stickväg

Avgiften gäller endast basvägen som går en bit ut från land, inte eventuell stickväg från basvägen in till strandkant eller stuga. Se menyvalet Anvisningar för information om stickvägar.

Avgiften är preliminär

Plogavgiftens storlek är en gissning som grundar sig på erfarenheter från tidigare plogsäsonger och bedömningar av hur många som kan komma att bidra. Snöar och driver det mycket och ofta eller om det är få som betalar så kommer den inte att räcka till och i så fall kan det bli en ytterligare avgift. Detta har hänt några gånger under åren. Den som betalat den preliminära avgiften har inte förbundit sig att betala eventuell extra avgift - det är alltså möjligt att det blir färre som betalar en sådan extra avgift.

Om det å andra sidan inte behöver plogas så mycket kan det bli pengar över som i så fall överförs till nästa år och kan påverka avgiftens storlek det året. Vanligtvis har plogkommittén tillräckligt med pengar kvar från tidigare år så att plogning kan påbörjas redan innan säsongens avgifter betalats in.