Traktor med snöslunga plogar isvägen

Nyheter

[2021-01-16]   Utskicket om plogavgift går ut i helgen. Betalningsanvisningar finns också under Avgifter.

Uppdatering, isväg vintern 2022/23

[2023-02-07] Plogning har pågått ett tag nu, vägen till Storviken på Kallaxön är smal på vissa ställen och man skall undersöka om man kan bredda den med en traktor. Vägen mot Bergön har plogats och man är nu framme vid Bergön. Resten av vägarna är klara och ser mycket bra ut. Vägen är nu öppen, räkningarna är också utskickade och vi uppmuntrar alla att betala in avgiften och sedan utnyttja de fina vägarna!

Uppdatering, isväg vintern 2021

[2021-02-10] Efter att ha undersökt isen för fortsatt isväg bortom Biskopen så måste vi tyvärr konstatera att det inte är möjligt att ploga längre än vad som är gjort idag. Isen kring Biskopen är inte tjock nog för den inköpta snöslungan och mycket snö och vatten på isen försvårar ytterligare. Vi har kunnat notera att ingen istillväxt förekommit senaste veckan trots kylan.

Vi kommer därför att göra ett isvägsutskick med faktura till de som nås av isvägen och skulle någon annan fastighetsägare vilja stärka plogkassan för kommande vintrar är det förstås välkommet.

Styrelsen

Isväg våren 2020

(2020-01-25) Alla isvägarna är nu plogade, notera att vi stolparna har isen brutit upp så man måste vara försiktig. För stickväg kontakta Kjell Lundberg, tel 0703264412. Viktigt att man följer stakad väg och regler från skyltningen ska följas. All trafik sker på egen risk. Istjockleken längs stakningen är kontrollerad. Vi hoppas på att vattennivån inte varierar så mycket resten av vintern.

Snöskoter på vägen

När det har snöat bör man INTE köra snöskoter på vägen. Det pressar samman snön som sen fryser ihop och blir hård vilket ställer till det för plogentreprenören. Kör inte snöskoter på vägbanan när det har snöat eller drivit!

Parkering på isvägen

Den som parkerar på isvägen bör inte ställa sin bil längst ut mot kanten på samma sätt som man gör på en vanlig väg. Istället ska den parkeras minst sex meter ut från plogkarmen.

Det finns flera skäl till det:

(1) Om vägen plogas medan en bil står parkerad vid plogkarmen hindrar bilen plogningen där det är viktigast att det blir plogat.
(2) Om det driver medan bilen står parkerad samlas mest snö närmast plogkarmen.
(3) Plogkarmen tynger ned så vid flödvatten blir det mest vatten närmast plogkarmen.

Det är inte fel att parkera längs vägens mittlinje. Där är isen som tjockast, plogning hindras minimalt, och det är minst risk för flödvatten och drivbildning.

Kommunalt bidrag till isvägen!

Mycket glädjande besked! Kommunen ger med början 2012 ett årligt driftsbidrag till KSSFs plogkommitté, som ska användas för att upprätthålla isväg till Storviken på Kallaxön för de bofastas räkning. Bidraget ges för faktiska kostnader för plogning och är maximerat till ett antal tiotusentals kronor.

Eftersom bidraget är ämnat för de bofastas behov, så kommer plogningspolicyn för sträckan till Storviken att ändras för att bättre passa dem, de behöver väg alla dagar i veckan. Tidigare har plogningspolicyn för isvägen varit inriktad på fritidsboende och gått ut på att vägen ska vara framkomlig under helger och lov; övriga isvägen kommer även fortsättningsvis att plogas enligt detta.

Bidraget kommer inte att täcka alla kostnader för isvägen, så även fortsättningsvis kommer en plogavgift att behöva tas ut, åtminstone av de som inte är bofasta. Sträckan från hamnen till Storviken utgör ungefär 2 km av de knappt 9 km som plogas.

Tidigare år

Isvägen är vanligtvis öppen för trafik från februari till en bit in i april. Vägen öppnas inte förrän det finns isprotokoll för hela vägsträckningen och plogkarmar så att bilar inte av misstag lämnar isvägen.

2016 var isvägen öppen mellan 23 januari och 1 april.

2015 plogades ingen isväg eftersom isbildningen var för dålig. Mycket snö tidigt på säsongen plus stora vattenståndsförändringar ställde till det.

2014 var isvägen öppen mellan 6 februari och 28 mars. Plogning påbörjades redan i slutet av 2013, men plogkommitten ville inte öppna vägen förrän det fanns plogkarmar, på grund av risken för att bilar oavsiktligt skulle lämna vägen. Det var väldigt lite snö på isen i början av 2014.

2013 var isvägen öppen mellan 14 februari och 15 april. Plogning påbörjades 24 januari. Sträckan till Storviken öppnades 11 februari.

2012 blev det ingen isväg då isbildningen var för dålig. I slutet av januari var isen endast 20 cm tjock, varav ungefär hälften var kärnis. Det dubbla behövs. Snön låg tjock på isen, vilket hämmar isbildningen, och ingen kyla var i sikte.

Kallaxskärgårdens isväg

Sedan 1982 har stugägare på Kallaxön och Bergön gemensamt finansierat och administrerat plogningen av en isväg ut i skärgården nära Kallax. Isvägen nyttjas främst av stugägare på Kallaxön, Granholmen och Bergön, men även byborna i Kallax och andra som vill ut på isen har glädje av den.

Om KSSFs plogkommitté och Kallaxskärgårdens plogförening

1982 inrättade hamnföreningen KSSF en plogkommitté för att administrera plogningen av en isväg till Kallaxön och Bergön; plogning hade tidigare skötts av enskilda stugägare.

Plogkommittén skötte isvägen till 2006, då en separat förening, Kallaxskärgårdens plogförening, bildades för att överta denna uppgift. KSSF ansåg då att det blev enklast att knoppa av plogverksamheten när några andelsägare klagat.

Plogföreningen är nu upplöst och en plogkommitté har från 2009 återigen inrättats av KSSF. Plogkommittén ska självständigt sköta plogverksamheten i fortsättningen. KSSF kommer under inga omständigheter att subventionera eller tjäna på plogverksamheten; de respektive ekonomierna är helt avskiljda från varandra.

Du som nyttjar isvägen bör inte märka någon skillnad, det är meningen att det hela ska fungera på samma sätt som tidigare.